Ewa Skrzetuska

Ewa Skrzetuska

dr hab. inż.

Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I42

O mnie

Zainteresowania naukowo badawcze

Obszar moich zainteresowań związany jest z wytwarzaniem innowacyjnych materiałów włókienniczych, haftem  oraz drukiem funkcjonalnym przy użyciu polimerów elektroprzewodzących, przeznaczonych zarówno do zastosowań technicznych, jak również ochrony zdrowia i życia. Wytwarzanie tekstyliów inteligentnych polega na inkorporacji do tworzywa włóknistego określonych, aktywnych materiałów lub modyfikacji powierzchni wyrobów włókienniczych w celu nadania tym wyrobom zamierzonych właściwości. Stymulacja aktywności materiałów może być prowadzona przez: działanie naprężenia, ciepła, wilgoć, promieniowania nadfioletowego lub substancji chemicznych.

Obecnie moje prace dotyczą przede wszystkim otrzymywania nanokompozycji atramentowych oraz struktur haftowanych o właściwościach sensorycznych na bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne. Podjęte badania związane są z aktualnymi problemami starzejącego się społeczeństwa, koniecznością długotrwałej opieki dla osób przewlekle chorych, koniecznością monitorowania parametrów życiowych służb mundurowych i sportowców.

Otrzymywane materiały i wyroby wykonane przy ich użyciu będą w stanie ułatwić opiekę medyczną osób starszych i chorych, jak również umożliwią zabezpieczenie m.in. strażaków i sportowców przed skutkami przemęczenia, eliminując w ten sposób zagrożenie zdrowia. Tak więc należy przypuszczać, iż uzyskane innowacyjne rozwiązania materiałów stwarzają możliwość otrzymania odzieży tekstronicznej, która będzie niezastąpiona w medycynie.

Ponadto w obszarze moich zainteresowań znajdują się również rozwiązania materiałowe stosowane dla zabezpieczenia zdrowia i życia dzieci przedwcześnie urodzonych. Rozwiązanie opracowane przez zespół, którego jestem członkiem, jest aktualnie na etapie wdrożenia. 

Scientific research interests

The area of my interests is related to the production of innovative textile materials, embroidery and functional printing using electrically conductive polymers, intended for both technical applications as well as health and life protection. The production of intelligent textiles consists in the incorporation of specific, active materials into the fibrous material or modification of the surface of textile products in order to give these products the intended properties. Stimulation of the activity of materials can be carried out by: the action of stress, heat, moisture, ultraviolet radiation or chemicals. 

Currently, my work mainly concerns the preparation of ink nanocompositions and embroidered structures with sensory properties for chemical, thermal and mechanical stimuli. The undertaken research is related to the current problems of an aging society, the need for long-term care for chronically ill people, the need to monitor the vital parameters of uniformed services and athletes. 

The obtained materials and products made with their use will be able to facilitate the medical care of the elderly and the sick, as well as secure, among others, firefighters and athletes from the effects of overwork, thus eliminating health risks. Thus, it should be assumed that the obtained innovative solutions of materials create the possibility of obtaining textronic clothing, which will be irreplaceable in medicine. 

Moreover, in the area of my interests there are also material solutions used to protect the health and life of prematurely born children. The solution developed by a team of which I am a member is currently being implemented.

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne